Regulamin platformy internetowej wspomagamy.pl

Za pośrednictwem strony internetowej wspomagamy.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. dokumentacji GMP i GHP oraz dokumentacji systemu HACCP

Autorem strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Digital Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000745130, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252282378, REGON 381023572, kapitał zakładowy: 5.000zł., z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail biuro@wspomagamy.pl lub numerem telefonu (+48) 781-239-930.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym https://wspomagamy.pl,
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Materiał – treść cyfrowa lub papierowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony internetowej. Materiał w formie cyfrowej przybiera postać pliku elektronicznego w wersji PDF. Materiał powstaje w chwili wypełnienia ankiety przez Użytkownika i kliknięcia przycisku „Stwórz plik”. Link do ankiety jest dostępny w panelu użytkownika,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sprzedawca – Digital Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000745130, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252282378, REGON 381023572, kapitał zakładowy: 5.000zł.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2
Zakup Materiału

 1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony internetowej. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Zamówienie” lub „Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisów:
  1. płatności Tpay, którego właścicielem i operatorem jest spółka: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357
  2. płatność kartą za pośrednictwem Tpay realizuje Elavon Financial Services DAC (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, NIP: 2090000825, REGON: 300649197, KRS:0000287836
  3. płatność Paynow, którego właścicielem i operatorem jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, KRS:0000025237
  4. płatność kartą za pośrednictwem Paynow realizuje Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 5851351185, REGON: 191781561, KRS: 0000320590
 6. Dostępne metody płatności to:
  1. przelew elektroniczny
  2. kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. przelewem bankowym na konto 41 1140 2004 0000 3502 7795 2686, mBank
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału.
 8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się zakupiony Materiał.
 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 3
Korzystanie z Materiału

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego oraz programu Adobe Acrobat Reader.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@wspomagamy.pl.
 4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga, Użytkownik ma możliwość zgłoszenia poprawek treści Materiału, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@wspomagamy.pl.
 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Użytkownik nie może: kopiować, modyfikować, dystrybuować, publikować, Materiału w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 4
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy oraz wygeneruje plik to dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skutkuje utratą prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5
Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@wspomagamy.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wspomagamy.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8
Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Wersja 5.0 Łódź, 15.04.2021